top of page

Ενημέρωση για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Παιδιών και των Γονέων-Κηδεμόνων τους

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση, για την επεξεργασία (λήψη, διατήρηση και χρήση) προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της συμμετοχής του παιδιού σας στο SummerCamp, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία:

 

 1. Στοιχεία ταυτότητας του παιδιού σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΜΚΑ, πιστοποιητικό γέννησης κλπ.). 

 2. Δικά σας στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα). 

 3. Πληροφορίες για ενδεχόμενα προβλήματα υγείας του παιδιού σας (αλλεργίες, λιποθυμικές τάσεις, φαρμακευτική αγωγή κλπ.) που εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να μας γνωρίσετε, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο. 

 4. Πληροφορίες για την ασφαλή συμμετοχή του παιδιού σας στις δραστηριότητες του SummerCamp(π.χ. αν μπορεί να κολυμπήσει χωρίς σωσίβιο). 

 5. Φωτογραφίες και/ή βίντεο του παιδιού σας από τη συμμετοχή του στο Summer Camp, υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας σε επόμενο ξεχωριστό πεδίο.

 

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας:

 

 1. Η εγγραφή και συμμετοχή του παιδιού σας στο SummerCampκαι στις επιμέρους εκπαιδευτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες που το συναπαρτίζουν καθώς και η μετακίνησή του από και προς τους τόπους διεξαγωγής τους, βάσει της σχετικής μεταξύ μας σύμβασης.  

 2. Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών βάσει της  ισχύουσας νομοθεσίας. 

 3. Η φύλαξη των παιδιών και των εγκαταστάσεων του σχολείου, η είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον του σχολείου για την προστασία προσώπων και αγαθών εντός του σχολείου, η νομική προστασία μας, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων κατά του σχολείου μας και μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυση της διαφοράς, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από το σχολείο, για την υπεράσπιση δικαιωμάτων του ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από το σχολείο αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού.

 4. Η επικοινωνία μας για θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του παιδιού σας στο Summer Camp και η ενημέρωσή σας για τις δράσεις του σχολείου με ενημερωτικά δελτία (newsletters) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms) και κοινωνικών δικτύων, βάσει του έννομου συμφέροντος του σχολείου να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση μέριμνας για το παιδί σας, καθώς και του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας.

 5. Η αποστολή αναμνηστικών φωτογραφιών και βίντεο σε εσάς, η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του σχολείου και η εκτύπωσή τους σε αναμνηστικά λευκώματα/έντυπα που το σχολείο εκδίδει και διανέμει σε όλους τους μαθητές και στους γονείς τους, βάσει της δικής σας συγκατάθεσης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο κατωτέρω ειδικό πεδίο.

 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:

 

Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό μας, που εμπλέκεται στην υλοποίηση του SummerCampκαι δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι 

 1. δημόσιες αρχές (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ή αντίστοιχοι δημόσιοι φορείς), 

 2. δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων,

 3. Φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση το σχολείο για τη διοργάνωση και υλοποίηση του SummerCamp. 

 4. Συνεργάτες του σχολείου, όπως οδηγοί και συνοδοί σχολικών λεωφορείων, φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών εντύπων, νοσηλευτικό προσωπικό, νομικοί κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο του SummerCamp.

 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων:

 

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για πέντε (5) χρόνια από την ολοκλήρωση του SummerCampκαι σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους, πάντοτε φυσικά υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Μετά τη λήξη του θερινού προγράμματος SummerCamp,το σχολείο θα διατηρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις του σχολείου, εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω στο αμέσως επόμενο πεδίο.

Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο) του παιδιού σας θα διατηρηθεί για πέντε (5) χρόνια από τη λήψη του, εκτός αν ανακαλέσετε νωρίτερα τη συγκατάθεσή σας, που παρέχεται σε ξεχωριστό πεδίο κατωτέρω, οπότε θα διαγραφούν άμεσα. 

Φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου μπορούν να παραμείνουν ανηρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.  

 

Δικαιώματα των γονέων/κηδεμόνων:

 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με έγγραφο αίτημά σας στο σχολείο να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσο υφίστανται επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς και το παιδί σας, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδομένων καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία, 

 2. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης ανακριβών και ελλιπών δεδομένων, 

 3. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμά σας να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. 

 4. Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων και/ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της φοίτησης του παιδιού σας, 

 5. Δικαίωμα εναντίωσης: 

  1. Στην αποστολή ενημερώσεων (μέσω απλού και/ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων κινητού τηλεφώνου/sms).

  2. (Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους για δικαστική χρήση, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι το σχολείο κρίνει, κατόπιν στάθμισης, ότι η χορήγησή τους είναι αναγκαία και πρόσφορη για την υποστήριξη των δικαιωμάτων του (τρίτου) ενώπιον δικαστικών αρχών.

  3. iΣυναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον του σχολείου μας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε. 

  4. Δικαίωμα ανάκλησης, ανά πάσα στιγμή, της συγκατάθεσης που έχετε χορηγήσει.  

 

Επίσης, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ' οιοδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά σας και του παιδιού σας, μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

Στοιχεία επικοινωνίας του Σχολείου:

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στο email: dpo@doukas.gr(Γιάννης Κωτσάνης, εσ. 632).

 

Ενημέρωση για τη συγκατάθεση ως προς τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων υγείας του παιδιού μου

 

Για προληπτικούς λόγους καθώς και προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τυχόν έκτακτα περιστατικά, το σχολείο προτίθεται να επεξεργασθεί (συλλέξει, διατηρήσει και χρησιμοποιήσει) δεδομένα υγείας του παιδιού σας, που μας γνωστοποιήσατε στο ανωτέρω σχετικό πεδίο. Αποδέκτες των ως άνω δεδομένων υγείας του παιδιού ενδέχεται να είναι ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που συνεργάζεται με το Σχολείο, ή, σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, τρίτος ιατρός ή νοσοκομείο. 

 

Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε τα δεδομένα υγείας του παιδιού σας θα διαγράφονται. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (π.χ. διαβίβαση κάποιου από τα δεδομένα στους επιβλέποντες/συνοδούς των παιδιών για προληπτικούς λόγους, στο νοσηλευτικό προσωπικό μας για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού κλπ.).

 

Ενημέρωση και συγκατάθεση ως προς τη συλλογή και επεξεργασία εικόνας (σε φωτογραφίες και βίντεο) του παιδιού μου

 

 1. Το σχολείο προτίθεται να λαμβάνει και να διατηρεί αναμνηστικές φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας από τη συμμετοχή του στοSummer Camp. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποστέλλονται σε εσάς και είναι δυνατό να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σχολείου. Επίσης, οι φωτογραφίες εκτυπώνονται σε αναμνηστικά λευκώματα/έντυπα που εκδίδει το Σχολείο και διανέμει σε όλους τους μαθητές και στους γονείς τους.  

 2. Μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα όλες ή οποιαδήποτε από τις παρακάτω συγκαταθέσεις ανά πάσα στιγμή, οπότε οι αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο του παιδιού σας θα διαγράφονται, πλην των φωτογραφιών που έχουν συμπεριληφθεί σε αναμνηστικά λευκώματα/έντυπα του Σχολείου. Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο όπου απεικονίζονται περισσότερα παιδιά, ενδεχόμενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του παιδιού σας ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν συνεπάγεται τη μη λήψη -ή αντίστοιχα την καταστροφή- των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας (πρόσωπο και σώμα) του δικού σας παιδιού. 

 3. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί (δημοσίευση σε λεύκωμα, ανάρτηση στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σχολείου κλπ.).

 4. Σε περίπτωση ανάρτησης φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας σε ιστοσελίδα του Σχολείου, i)θα είναι χωρίς το όνομα και το επίθετο του μαθητή, προκειμένου να μην είναι δυνατή η συσχέτιση της φωτογραφίας/βίντεο με προσωπικά στοιχεία εν γένει του μαθητή και ii)θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην είναι δυνατός ο ευρετηριασμός των ιστοσελίδων μας, που περιέχουν τις φωτογραφίες/βίντεο τους σε από μηχανές αναζήτησης. Επίσης, σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης θα λάβουμε τα εύλογα μέτρα για την ενημέρωση των τρίτων υπευθύνων επεξεργασίας που έχουν επεξεργασθεί τα δεδομένα.

 

 

bottom of page